FÖRORD

 

 

Byggande med kunskap och moral

En debattskrift om sjuka hus, miljögifter och forskningsetik

 

 

Ökad helhetssyn och systematisk erfarenhetsåterföring för bättre byggande

Föreliggande bok vill genom ett antal fristående uppsatser visa vägen till ett bättre och billigare byggande. Detta kan enligt författarna ske genom ökad helhetssyn och kunskap samt genom fokusering på ett antal fenomen och orsaker till konstaterade problem. Informationsflödet ökar kraftigt liksom svårigheterna att strukturera och tillämpa kända kunskaper. Bristen på helhetssyn tillsammans med nya material och byggmetoder har kraftigt ökat frekvensen byggskador och hälsoproblem för brukarna. Vi lider primärt inte brist på kunskap utan på tillämpning av känd teknik och erfarenheter. Det är angeläget att föra fram och dokumentera lösningar som möjliggör ett mindre riskfyllt byggande. En fråga man kan ställa sig i sammanhanget är t.ex. om det från energisparsynpunkt finns en optimal byggnadsutformning?

 

Funktionsbetingade byggbestämmelser kontra specificerade krav

Övergången till funktionsbetingade byggbestämmelser har kunskapsmässigt i praktiken inneburit ökade svårigheter att rätt utforma och bygga hus med minimala skaderisker. Ingen kan idag utforma och bygga ett hus enbart genom att läsa byggbestämmelserna. De funktionsbetingade byggbestämmelserna, som i första hand tillkommit för att främja utvecklingen, ställer ökade krav på kunskap och dokumentation t.ex. i form av handböcker.

Behovet av handledning/handböcker och dokumentation är därför stort. Kanske är en kombination av nuvarande funktionsbetingade byggbestämmelser och mera specificerade krav som i SBN8o den optimala lösningen:

 

Satsa på enkla, beprövade och väl dokumenterade lösningar

Den föreslagna kombinationen av byggbestämmelser skulle kunna leda till ett

bättre och billigare byggande med mindre skaderisker samtidigt som bran-

schens utveckling främjas. Behovet är stort av att mer konkret veta hur man bygger. De tekniska tidskrifterna i Sverige har tyvärr till stor del tappat sin 55 vidareutbildande" funktion. Enkla beprövade lösningar bör eftersträvas. Erfarenhetsåterföringen måste intensifieras och systematiseras. Forskning och utveckling måste ske i nära samarbete mellan samhället, byggbranschen och användarna. Kunskaper behövs på alla nivåer och framtas exempelvis i form av seminarieuppsatser, examensarbeten, licentiat- och doktorsavhandlingar. Nya generationer byggare tillkommer fortlöpande. Baskunskaper behövs alltid, liksom ett byggande med förbättrad helhetssyn.

Problem att lösa saknas inte och doktoranduppgifter bör väljas med större verklighetsförankring och i form av relevanta uppgifter. Olika sektorforskningsorgan har brustit på dessa punkter genom att inte leva upp till så självklara grundförutsättningar. Forskningen i sig behöver inte göras till självändamål. Motsvarande tid kan mycket väl utnyttjas till fördjupade studier inom något ämnesområde, som gör att full förståelse för befintliga kunskaper erhålls. Examensarbeten behöver inte vara av forskningskaraktär utan kan utgöra kunskapssammanställning eller fördjupning inom ett begränsat område. Forskning och undervisning måste gå hand i hand för att snabbt dels få ut nya rön till användarna dels återföra erfarenheter till forskarna. Vidare har forskningen styrts så att personer med från majoriteten och etablissemanget "avvikande" åsikter hållits borta från inflytande.

 

lnternetbaserad kunskapsbank med NBI-Byggdetaljblad som förebild

IT-utvecklingen ger större möjligheter att till rimliga kostnader upprätta en 35 nationell" kunskapsbas på internet. Denna kan betraktas som en handbok och avses innehålla etablerade och tillförlitliga lösningar. En förebild till kunskapsbasen skulle kunna vara NBI-Byggdetaljblad, som just är en för byggbranschen i Norge allmäntäckande handbok, vilken ständigt uppdateras med nya kunskapsrön från forskning samt praktiska erfarenheter t.ex. från skadeutredningar.

En dylik internetbaserad kunskapsbas har fördelen att man har full kontroll på vad som hamnar i basen och att rätt information på så sätt kan föras ut.

 

Sammanfattning uppsatser

Avslutningsvis görs ett försök att sammanfatta uppsatserna med inriktning på

att försöka hitta "den röda tråden", se Torsten Grennbergs bidrag.